OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

EPONUDA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

 

Opšte odredbe

Ovim opštim uslovima poslovanja naše internet prodavnice (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) regulisani su uslovi korišćenja internet platforme eponuda.com (u daljem tekstu: „Platforma“) koja posluje u okviru privrednog društva EPONUDA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, matični broj: 21474118, PIB: 111388957, web adresa: https://www.eponuda.com/ (u daljem tekstu: „Eponuda ili Mi“).

Eponuda pruža usluge informacionog društva (u daljem tekstu: „Servis“) i omogućava Vama, kao korisniku Platforme, da oglašavate svoje proizvode. Pored toga, Eponuda omogućava korisnicima pristup administrativnom panelu koji će Vam omogućiti analitičke informacije o najposećenijim grupama i modelima proizvoda na našoj web adresi, kao i informacije o tome koji su Vaši proizvodi najposećeniji. Pored analitičkih informacija, korisnici će u okviru administrativnog panela dobiti pristup izveštajima u kojima će moći u svakom trenutku da vide kada su njihovi proizvodi najjeftiniji, skuplji od drugih ili najskuplji uporedo sa sličnim proizvodima drugih korisnika.

Samim tim, ovi Opšti uslovi regulišu odnos između nas, kao pružaoca usluga informacionog društva i Vas, kao korisnika naših usluga, a za svrhe oglašavanje Vaše prodavnice.

Kompanija omogućava korišćenje Platforme i Servisa pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Opštim uslovima. Opšti uslovi poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju sa Vama na obostrano zadovoljstvo.

Napomene radi, Platforma ne pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge Servisa. S tim u vezi, Eponuda ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Eponuda ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Platforme, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

 

Platforma

Platforma je namenjena oglašavanju korisnika i njihovih proizvoda, a koji se u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije nalaze na našem tržištu i kao takvi su namenjeni prodaji (telefoni, računari, automobili, mašine, nameštaj, knjige itd.).

Tekstovi i drugi unosi koji se nalaze pored konkretnog proizvoda sačinjeni su od strane korisnika i Eponuda ne garantuje za njihovu istinitost niti takve informacije proverava. Korisnici se obavezuju da opisi proizvoda budu tačni i ispravni, a u slučaju da se ispostavi da opis proizvoda ne odgovara stvarnom stanju proizvoda, Eponuda ne može da snosi bilo kakav vid odgovornosti za to.

Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo.

Svako korišćenje Platforme koje nije u skladu sa Opštim uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Eponuda, i povredom ovih Opštih uslova.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Platforme putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke niti će davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Eponuda-u ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Eponuda će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti ličnih podataka, zaštitu svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

Eponuda prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika, ali ni na koji način ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima niti menja podatke u sadržaju opisa proizvoda, poruka ili dokumenata niti odabira primaoca odnosno posetioca. Štaviše, Eponuda zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, ukoliko je to neophodno sa aspekta relevantnih propisa Republike Srbije.

 

Uspostavljanje poslovne saradnje

Da bi Korisnik pristupio Platformi i na taj način koristio Servis, Korisnik može da registruje svoju prodavnicu popunjavanjem formulara pod nazivom Registruj prodavnicu, koji je dostupan na našoj web adresi. Nakon toga, Korisnik sa nama, kao pružaocem usluge informacionog društva, zaključuje ugovor o oglašavanju, čiji sastavni deo čine ovi Opšti uslovi. Sa druge strane, Korisnik svoju želju da uspostavi saradnju sa nama može da izrazi i na drugi način, koji ne podrazumeva popunjavanje formulara pod nazivom Registruj prodavnicu, nakon čega Korisnik zaključuje ugovor o oglašavanju.

Ugovor o oglašavanju zajedno sa ovim Opštim uslovima u celosti reguliše odnos između nas, kao pružaoca usluga informativnog društva i Vas, kao korisnika Platforme.

 

Pružanje usluga informacionog društva

Eponuda pruža uslugu informacionog društva, a koja podrazumeva sledeće:

Ukoliko je zakonski uslov za obavljanje delatnosti koja je predmet oglašavanja saglasnost, dozvola ili drugi akt nadležnog organa, korisnik je dužan da pruži informacije o broju i datumu dozvole, saglasnosti ili drugog akta i naziv organa koji je izdao taj akt.

 

Korisnici Platforme

Korisnicima Platforme smatraju se registrovani korisnici odnosno pravna lica koji su registrovali svoju prodavnicu na Platformi, nezavisno od činjenice da li su popunili formular pod nazivom Registracija prodavnice, i koji su zaključili ugovor o oglašavanju.

Prilikom registracije prodavnice i zaključenja ugovora o oglašavanju, Eponuda će obrađivati lične podatke zakonskih zastupnika odnosno kontakt osoba registrovanog korisnika, o čemu više u Politici privatnosti.

Registracijom prodavnice i zaključenjem ugovora o oglašavanju, Korisnik stiče mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase koji su dostupni na Platformi, kao i mogućnost da ga posetioci sa pravom pretrage (pravo pretrage ima neograničen broj posetilaca koji pristupe Platformi) direktno kontaktiraju odnosno da posetiocu budu upućeni direktno na web sajt odabranog Korisnika.

U slučaju prestanka saradnje sa Korisnikom, Eponuda ne garantuje da posetioci nisu pohranili podatke sadržane u oglasu Korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

Samu registraciju Korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani Korisnik postavlja na Platformu, Eponuda ne modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, te registrovani Korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Platformi mogu da proisteknu.

Korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju čiji je autor. Korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih prava intelektualne svojine i to na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Platformu.

Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnih prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Korisnik koji je postavio sadržaj. Postavljanjem sadržaja, Korisnik dozvoljava Eponuda-i da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili marketinške potrebe, i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba.

Postavljanjem sadržaja na Platformu, registrovani Korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Eponuda-u da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, kada to propisi zahtevaju.

 

Posetioci Platforme

Posetilac je lice koje pristupi Platformi, bez prijave ili registracije na Platformu, kako bi se informisao o Korisnicima i njihovim proizvodima. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Platformi, bez plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene. Posetioci imaju mogućnost postavljaju ocene od 1 do 5 zvezdica.

Eponuda zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

 

Reklamacije

Kako Eponuda pruža uslugu informacionog društva, sledi da na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju niti je zameniti za drugu uslugu.

 

Prava intelektualne svojine

Eponuda ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Platforme, ili Platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane Eponuda-e, kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Eponuda-e.

Platfroma može sadržati i određeni sadržaj na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju Korisnici Platforme ili treća lica. U tom slučaju, odgovornost za sadržaj je na nosiocima takvih prava, a ne na Eponuda-i.

Postavljanjem sadržaja na Platformi, Korisnik je saglasan da isti postane vidljiv Posetiocu Platforme.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Platforme učinilo javno dostupno.

 

Sadržaj na Platformi

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Eponuda-e, uključuje (ali nije ograničen na):

 

Oglašavanje i oglasna poruka

Prenosilac oglasne poruke je E-ponuda koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Platforme.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo odnosno Korisnik. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo odnosno Korisnik.

Eponuda zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se vrši povreda zakona Republike Srbije, a naročito Zakona o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Eponuda će kontaktirati Korisnika radi izmene oglasne poruke.

Eponuda može u svakom trenutku da, po sopstvenom nahođenju, odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe relevantnih propisa Republike Srbije ili ovih Opštih uslova, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.

 

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici pristupaju i koriste Platformu isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Eponuda ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Eponuda nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Platforme, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste. Eponuda nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Eponuda nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Eponuda ne garantuje za ponašanje trećih lica niti svojih Korisnika. Eponuda, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji je oglasio proizvod biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane posetilaca (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Odgovornost Eponuda-e prema Korisniku, po osnovu prava i obaveza koje proizilaze iz ugovora o oglašavanju, ograničena je samo na slučaj namere ili krajnje nepažnje, a sve kako je propisano ugovorom o oglašavanju.

 

Rešavanje sporova

U slučaju spora u vezi sa ovim Opštim uslovima, spor će se između Korisnika i Eponuda-e rešiti mirnim putem. Ukoliko spor ne može mirno da se reši, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Na sve sporove do kojih može doći primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

 

Završne odredbe

Eponuda ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Opšte uslove, tako što će izmene i dopune objaviti na web adresi, najmanje petnaest dana pre dana početka njihove primene.

Ovi Opšti uslovi počinju da se primenjuju petnaest dana od dana njihovog objavljivanja na web adresi.

 

U Beogradu, dana 25.10.2021.

 

Vaša Eponuda