Politika privatnosti

Opšti podaci i podaci o rukovaocu obrade podataka o ličnosti

EPONUDA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Milutina Milankovića 9B, 11070 Novi Beograd, matični broj: 21474118, PIB: 111388957 (u daljem tekstu: “Eponuda ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica - klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

U slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Ličnim podacima. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: kontakt@eponuda.com


Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Društvo obrađuje 

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"Osetljivi podaci" odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj deci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole


Lični podaci koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama su:


Način prikupljanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

1) Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

a) Prilikom registracije prodavnice na našem web sajtu

U slučaju da želite da sarađujete sa nama i da registrujete svoju prodavnicu koja će se oglašavati na našem web sajtu, možete da se registrujete. Samim tim, neophodno je da popunite Formular za registraciju prodavnice, koji je dostupan na našem web sajtu (https://www.eponuda.com/partner) i tako izrazite Vašu želju da postanemo poslovni partneri.

Bez obzira što se mogu registrovati samo pravna lica i/ili preduzetnici, Mi obrađujemo podatke kontakt osoba radi uspostavljanja saradnje i ostvarivanja email i telefonske komunikacije. S tim u vezi, Lične podatke kontakt osoba koje obrađujemo u tom slučaju jesu sledeći: ime i prezime, pol, email adresa i kontakt telefon.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo Vašu prodavnicu i samim tim, pristupimo uspostavljanju naše saradnje. Samim tim, osnov za obradu navedenih Ličnih podataka jeste preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora o oglašavanju.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke oglašavanje Vaše prodavnice jeste uspostavljanje saradnje između nas i Vas.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi trajno.

b) Prilikom zaključivanja ugovora o oglašavanju

Nakon popunjavanja Formulara za registraciju prodavnice, koji je dostupan na našem web sajtu, Vi iskazujete želju da postajete naš poslovni partner. Ipak, da bismo uspostavili poslovnu saradnju, potrebno je da zaključimo ugovor o oglašavanju u pisanoj formi. Bez obzira što ugovore o oglašavanju zaključujemo sa pravnim licima i/ili preduzetnicima, Mi obrađujemo Lične podatke kontakt osoba odnosno zakonskih zastupnika poslovnih partnera, radi zaključenja i izvršenja ugovora o oglašavanju i radi ostvarivanja email i telefonske komunikacije. Lične podatke koje u tom slučaju obrađujemo jesu sledeći: ime i prezime, pol, email adresa i kontakt telefon.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da pristupimo zaključenju i izvršenju ugovora o oglašavanju koji smo zaključili sa Vama. Samim tim, osnov za obradu navedenih Ličnih podataka jeste zaključenje i izvršenje ugovora o oglašavanju.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste zaključenje i izvršenje ugovora o oglašavanju.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi trajno.

c) Prilikom prijavljivanja na newsletter na našem web sajtu

U slučaju da želite da se prijavite na newsletter-e, a sve kako bismo Vam slali obaveštenja, specijalne ponude, pozivnice za događaje i slično, u obavezi ste da popunite upitnik pod nazivom Newsletter, koji je dostupan na našem web sajtu. Tom prilikom, potrebno je da nam otkrijete Vašu email adresu. U slučaju da nam otkrijete email adresu trećeg lica, smatraćemo da imate pristanak trećeg lica za takvo postupanje. Samim tim, osnov obrade Vašeg Ličnog podatka jeste Vaš pristanak.

U slučaju da nam ne pružite navedeni Lični podatak, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam šaljemo obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, vestima i događajima koje organizujemo, internet promocijama, pozive za učestvovanje u nagradnim igrama.

Svrha prikupljanja podataka jeste slanje obaveštenja, specijalnih ponuda, pozivnica za događaje, promocije i slično.

Navedeni Lični podatak se čuva u našoj bazi sve dok ne opozovete svoj pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku.

d) Prilikom slanja upita pod nazivom Obaveštenje o ceni na našem web sajtu

U slučaju da želite da pošaljete upit pod nazivom Obaveštenje o ceni, a koji postoji na našem web sajtu, potrebno je da nam otkrijete Vašu email adresu. Na taj način, nama ćete omogućiti da Vam odgovorimo na Vaš upit ili da Vas eventualno kontaktiramo radi preciziranja Vašeg upita. U slučaju da nam otkrijete email adresu trećeg lica, smatraćemo da imate pristanak trećeg lica za takvo postupanje. Samim tim, osnov obrade Vašeg Ličnog podatka jeste Vaš pristanak.

U slučaju da nam ne pružite navedeni Lični podatak, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam odgovorimo na Vaš upit odnosno da Vas kontaktiramo radi preciziranja Vašeg upita.

Svrha prikupljanja podataka jeste komunikacija sa Vama u pogledu poslatog upita.

Navedeni Lični podatak se čuva u našoj bazi sve dok ne opozovete svoj pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku.

e) Prilikom slanja obaveštenja pod nazivom Prijavi grešku na našem web sajtu

U slučaju da želite da pošaljete obaveštenje pod nazivom Prijavi grešku, a koje postoji na našem web sajtu, potrebno je da nam otkrijete Vaše Lične podatke i to: ime i prezime, pol i email adresu. Na taj način, moći ćete da pošaljete obaveštenje kojim prijavljujete tip greške na proizvodu koji smo Vam prikazali na našem web sajtu kao i prodavca čiji proizvod je sporan. U slučaju da nam otkrijete Lične podatke trećeg lica, smatraćemo da imate pristanak trećeg lica za takvo postupanje. Samim tim, osnov obrade Vaših Ličnih podataka jeste Vaš pristanak.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo Vaše obaveštenje koje biste želeli da nam pošaljete i na taj način nam ukažete na greške koje postoje.

Svrha prikupljanja podataka jeste obrađivanje grešaka koje ste uočili na proizvodima koje ste kupili.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi sve dok ne opozovete svoj pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku.

f) Prilikom posete našeg web sajta www.eponuda.com

Prilikom posete našem web sajtu, Lični podaci se prikupljaju putem kolačića (eng. coockie), saznajte više na  Politika o kolačićima

Lični podaci koji se tom prilikom prikupljaju jesu sledeći: IP adresa, datum i vreme pristupa (zajedno sa IP adresom), internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (zajedno sa IP adresom), pretraživač koji koristite kao i operativni sistem računara koji koristite (zajedno sa IP adresom).

g) Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (putem društvene mreže Facebook ili putem email-a: kontakt@eponuda.com) radi odgovora na različite upite u vezi sa proizvodima koji su dostupni na našem web sajtu, u vezi sa uspostavljanjem potencijalne saradnje ili davanja različitih informacija, Vi nama dajete pristanak da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, email adresu i kontakt telefon.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i nas. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi sve dok ne opozovete svoj pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku.

2) Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. prijavom na Newsletter, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.


Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:


Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: kontakt@eponuda.com

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

Određeni podaci u formularima koji su dostupni na našem web sajtu su kao obavezni. Oni su neophodni kako biste poslali Vaš upit/obaveštenje odnosno kako biste uspostavili email i telefonsku komunikaciju sa nama. Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev odnosno obaveštenje odnosno nećemo moći da uspostavimo komunikaciju sa Vama.

Mi prikupljamo Lične podatke koji su nam neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Lične podatke koje obrađujemo radi uspostavljanja saradnje i zaključena odnosno izvršenja ugovora o oglašavanju je neophodno da nam pružite. Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev za uspostavljanje saradnje. Svrha obrade drugih Ličnih podataka (opcioni Lični podaci i slobodni ste da ih popunite ili ne) koji nisu neophodni za ispunjenje preudgovornih i ugovornih/zakonskih obaveza je da Vas bolje upoznamo i da Vam šaljemo prilagođene promotivne poruke. U odnosu na njih, imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate brisanje Ličnih podataka iz naše baze podataka.

Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: zaposlenima kod nas, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, IT serviserima.

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Period čuvanja Ličnih podataka

Podatke koje prikupljamo i obrađujemo radi realizacije predugovorne faze odnosno radi zaključenja i izvršenja ugovora o oglašavanju, čuvaćemo trajno.

Podatke koje prikupljamo i obrađujemo isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaćemo do opoziva pristanka.

Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresu obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i mere preduzete u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo. Mi možemo zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane E-ponuda-e.

Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko: 1) Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, 2) Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu, 3) Lice je podnelo prigovor na obradu, 4) Lični podaci su nezakonito obrađivani, 5) Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza; 6) Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

1) obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora

2) obrada se vrši automatizovano

1) Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava nama proveru tačnosti Ličnih podataka;
2) obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
3) nama više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
4) Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove/njene Lične podatke koje je prethodno dostavilo nama primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.


Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka 

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavestimo lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, dužni smo da o tome obavestimo Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.


Prenos podataka o ličnosti u druge države

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.


Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš web sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Twitter ili Instagram na našem sajtu prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti našem sajtu mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bismo izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.


Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na web sajtu https://www.eponuda.com/eponuda/privatnost-podataka

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na web sajtu https://www.eponuda.com/eponuda/privatnost-podataka

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na email adresu: kontakt@eponuda.com


Vaša ePonuda


Datum poslednje promene: 25.10.2021.